ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ:

Η δράση περιλαμβάνει:

Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι από 18 ϋωσ 24 ετών που εύναι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ»:

- Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
- Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 420 ωρών σε 2 φάσεις
o    Α’ ΦΑΣΗ: 180 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης
o    Β’ ΦΑΣΗ: 240 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (Α’ & Β’ ΦΑΣΗ) δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

- Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης που αφορούν:
o Στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/ δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων
o Στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζομένου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του Επόπτη Πρακτικής και
o Σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζομένου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.  

 

Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»:

- Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών
- Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 380 ωρών σε 2 φάσεις
o    Α’ ΦΑΣΗ: 180 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης
o    Β’ ΦΑΣΗ: 200 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (Α’ & Β’ ΦΑΣΗ) δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.


- Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης που αφορούν:
o Στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/ δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων
o Στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζομένου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του Επόπτη Πρακτικής και
o Σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζομένου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.  

Πριν την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης και με τη σύναψη της σχετικής σύμβασης γίνεται διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών και οριζόντιων δεξιοτήτων των ωφελουμένων με το επίπεδο του τμήματος θεωρητικής κατάρτισης και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης.

Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρασχεθούν μέσω επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας.


ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης θα υλοποιείται σε επιχειρήσεις, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης. Σε ειδικές περιπτώσεις και με τη σύμφωνη γνώμη του ωφελούμενου μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός της Περιφερειακής Ενότητας αλλά εντός της Διοικητικής Περιφέρειας όπου υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης.


Ο πάροχος κατάρτισης, σε συνεργασία με τον ωφελούμενο, θα πρέπει από κοινού με την επιχείρηση με την οποία συνεργάζεται, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις, τις δεξιότητες, το προφίλ, τις προτιμήσεις του ωφελούμενου και σε συνάρτηση με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, να επιλέξουν τη θέση πρακτικής άσκησης στην οποία θα τοποθετηθεί ο καταρτιζόμενος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης.

Πριν την έναρξη του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης, προτείνονται οι προσφερόμενες θέσεις πρακτικής, η τελική τοποθέτηση του καταρτιζόμενου, όμως, πραγματοποιείται πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης.

Η πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις, σε ένα τμήμα κατάρτισης μπορεί να ξεκινά ταυτόχρονα ή σταδιακά μέσα σε χρονικό διάστημ δέκα (10) ημερών, από το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης.

Ο χώρος (έδρα της επιχείρησης, υποκατάστημα κλπ) στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια ή σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα από αυτήν που υλοποιείται η θεωρητική κατάρτιση, αλλά πάντοτε εντός των ορίων της ίδιας Διοικητικής Περιφέρειας.

Ο αριθμός των καταρτιζομένων που τοποθετίται ταυτόχρονα σε επιχείρηση για την πρακτική άσκηση καθορίζεται σε αντιστοιχεία με τον αριθμό των απασχολουμένων της επιχείρησης (αφορά το υποκατάστημα ή το εργοτάξιο) και είναι κατ’ ανώτατο όριο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

0-4

Έως 1 άτομο

Από 5 άτομα και άνω

Ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολουμένων

 

Η ανωτέρω αναλογία Απασχολουμένων – Καταρτιζομένων Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να τηρείται για κάθε επιχείρηση πρακτικής άσκησης στο σύνολο της δράσης.
Στην περίπτωση που μια επιχείρηση πρακτικής άσκησης εξαντλήσει τον αριθμό ωφελουμένων πρακτικής άσκησης σύμφωνα με την ανωτέρω αναλογία δεν θα μπορεί να επιλεγεί εκ νέου στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.


Σε περίπτωση που επιχείρηση πρακτικής άσκησης έχει προβεί σε πρόσληψη ωφελουμένου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης στην παρούσα ή σε προηγούμενη δράση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας, τότε ο αριθμός των καταρτιζομένων που τοποθετείται δυνάται να ανέλθει έως 40% του αριθμού των απασχολουμένων της επιχείρησης (αφορά το υποκατάστημα ή το εργοτάξιο).

 


Αίτηση συμμετοχής ως επιχείρηση πρακτικής άσκησης


 

Επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης
Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία δεν συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει σήμερα. Επιπλέον, δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου.
Έμφαση αποδίδεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς πραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς και καινοτόμους, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (αγροδιατροφή, ενέργεια, περιβάλλον, ΤΠΕ, εφοδιαστική αλυσίδα κλπ).

Κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται:
- ο δανεισμός ωφελουμένων, δηλαδή ο ωφελούμενος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση στην συμβαλλόμενη επιχείρηση. Για τον ίδιο λόγο, δεν επιτρέπεται η υλοποίηση πρακτικής άσκησης ενδεικτικά σε υπηρεσίες φύλαξης (Security)
- ο ίδιος ο πάροχος κατάρτισης να συμμετέχει και ως επιχείρηση πρακτικής άσκησης

Οι επιχειρήσεις πρακτικής, δεν επιτρέπεται να προβούν σε μείωση του προσωπικού τους, από την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης.
Σημειώνεται ότι στον αριθμό του προσωπικού δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των πρακτικά ασκούμενων.


Στήν έννοια της μείωσης του προσωπικού δεν περιλαμβάνονται οι κατώθι περιπτώσεις:


- Οι απολύσεις που αφορούν περιπτώσεις υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο της επιχείρησης που έχει υποπέσει σε αξιόποινη πράξη κατά την εξάσκηση της εργασίας του ή σε αδίκημα, εν γένει, τουλάχιστον σε βαθμό πλημμελήματος (αρθρ. 5 του Ν. 2112/1920).


- Οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, για σπουδαίο λόγο σύμφωνα με το άρθρο 672 Α.Κ.


- Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελουσία έξοδος.

Επιχείρηση που θα προβεί σε μείωση προσωπικού κατά παράβαση των ως άνω όρων, δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στην ίδια ή άλλη αντίστοιχη δράση της ΕΥΕ-ΕΚΤ.

Σε επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης που συμμετέχουν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και στις οποίες τοποθετήθηκαν άνω των 5 ωφελουμένων σε θέσεις πρακτικής άσκησης και δεν θα προβούν σε πρόσληψη κανενός ωφελουμένου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή σε άλλη πρόσκληση αντίστοιχης δράσης της ΕΥΕ-ΕΚΤ.

Σε επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης που συμμετέχουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και στις οποίες τοποθετήθηκαν άνω των 5 ωφελουμένων σε θέσεις πρακτικής άσκησης και δεν θα προβούν σε πρόσληψη κανενός ωφελούμενου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή σε άλλη πρόσκληση αντίστοιχης δράσης της ΕΥΕ-ΕΚΤ.


Επόπτης πρακτικής άσκησης
Ο πάροχος κατάρτισης θα παρέχει στον ωφελούμενο υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη πρακτικής. Ο ρόλος του αφορά διακριτά στάδια:

1. στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/ δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων
2. την τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης και
3. σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.

Ο ρόλος του επόπτη είναι να βοηθήσει συμβουλευτικά τον καταρτιζίμενο, σε θέματα ομαλής ένταξής του στο εργασιακό περιβάλλον και να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν καλύτερους όρους ενσωμάτωσης σε αυτό, προκειμένου να διασφαλίζεται η ισόρροπη και ομαλή σχέση του με την επιχείρηση.

Ο ρόλος του επόπτη σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον, να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Τακτική επαφή του επόπτη με την επιχείρηση και τον καταρτιζόμενο (τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα).
- Κοινές συναντήσεις, εκπροσώπου επιχείρησης, καταρτιζόμενου και επόπτη, για τη διευθέτηση τυχόν ζητημάτων που ενδεχομένως έχουν ανακύψει κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
- Προσωπική επαφή του επόπτη με τον καταρτιζόμενο, όπου προκύπτει ανάγκη για την ομαλή ένταξη του στη επιχείρηση π.χ. περαιτέρω υποστήριξη του καταρτιζόμενου μέσω συμβουλευτικής για την ομαλοποίηση της ενσωμάτωσής του στο περιβάλλον της επιχείρησης.

Ο επόπτης υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια της πρακτικής να συμπληρώνει μηνιαίο φύλλο αναφοράς στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης για την πορεία υλοποίησης της πρακτικής άσκησης.

Εργασιακός υπεύθυνος:
Από την επιχείρηση πρακτικής άσκησης ορίζεται ένας εργαζόμενός της ο οποίος θα έχει την ευθύνη του ωφελούμενου (πρακτικά ασκούμενου) και θα συνεργάζεται άμεσα με τον επόπτη πρακτικής άσκησης.

Ο υπεύθυνος πρακτικής άσκησης θα ασχολείται με τα εξής:
-    Καθορισμός των αντικειμένων απασχόλησης του ασκούμενου.
-    Συμπλήρωση και αποστολή στο Πάροχο Κατάρτισης, στο τέλος κάθε μήνα, της μηνιαίας βεβαίωσης πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης.
-    Συνεργασία με τον επόπτη πρακτικής άσκησης του παρόχου Κατάρτισης για την αποτελεσματικότερη άσκηση των ωφελούμενων.
-    Υποβολή προτάσεων στη διεύθυνση της επιχείρησης για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης των ασκουμένων.
-    Συμπλήρωση ειδικού Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης του Προγράμματος στο οποίο θα αξιολογείται το ενδιαφέρον και η ενσωμάτωση των ωφελούμενων στο εργασιακό περιβάλλον, οι επόπτες, η οργάνωση και η συνέπεια του προγράμματος κλπ.

 

Αντικατάσταση επιχείρησης πρακτικής άσκησης
Η αντικατάσταση επιχείρησης πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης, παρά μόνο στην περίπτωση που η επιχείρηση πρακτικής άσκησης:
-    παύσει τη λειτουργία της
-    υπαχθεί στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα
-    επέλθει αλλαγή του τόπου εγκατάστασής της
-    συγχωνευθεί ή εξαγοραστεί από άλλη επιχείρηση
-    τεθεί σε αδράνεια
-    λόγοι ανωτέρας βίας
-    ή άπαξ με αιτιολογημένο αίτημα του ωφελούμενου το οποίο θα υποβληθεί μέσω του παρόχου στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης.

Επιχορήγηση επιχείρησης πρακτικής άσκησης για την πρόσληψη καταρτιζομένου
Στο πλαίσιο μελλοντικής δράσης, επιχειρήσεις που θα προβούν στην πρόσληψη του ωφελούμενου μετά τη λήξη της πρακτικής, δυνάνται να επιχορηγωθούν. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της επιχορήγησης θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλης δράσης.

 


Αίτηση συμμετοχής ως επιχείρηση πρακτικής άσκησης


 

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής άσκησης επιλέγεται πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης και είναι έξι (6) ή τέσσερις (4) ώρες. Η συνολική διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Σε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα συμπεριλαμβάνονται και τα διαλείμματα.

Το ωράριο κατάρτισης κατά τη διάρκεια πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενο.

Η ημερήσια εκπαίδευση (θεωρία και πρακτική) ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα. Δεν επιτρέπεται η θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες αργίες.

Το τμήμα Κατάρτισης δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνέχειες. Μπορεί να διακόπτεται στις περιόδους Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιρινών διακοπών ή και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απαραίτητη ενημέρωση μέσω της ειδικής ιστοσλίδας. Σε περίπτωση που ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να διακόψει τη λειτουργία του Τμήματος για συνεχές διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερολογιακών ημερών υποχρεούται να υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα προς την ΕΥΕ/ΕΚΤ, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο θα λάβει ο καταρτιζόμενος για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) βαρύνουν τον πάροχο κατάρτισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις». Το ποσό αυτό ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 6,45% επί του εκπαιδευτικού επιδόματος ανά ωφελούμενο.

Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης καταβάλλονται από τον πάροχο κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επίδομα πρακτικής άσκησης καταβάλλονται από τον πάροχο κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση της κάθε φάσης της πρακτικής άσκησης.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Κάθε καταρτιζόμενος που συμμετείχε σε πρόγραμμα κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο περιλαμβάνει το επίδομα θεωρίας και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Στο ως άνω εκπαιδευτικό επίδομα έχει ληφθεί υπόψη η κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ/ΤΕΙ:
Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται για κάθε καταρτιζόμενο συνολικά σε 480€ (80 ώρες x 6€/ώρα, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 1930€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων):
-    Α’ ΦΑΣΗ: 830€
-    Β’ ΦΑΣΗ: 1100€

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου, αυνολικά ανέρχεται σε 2410€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).


ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕ/ΙΕΚ:
Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται για κάθε καταρτιζόμενο συνολικά σε 720€ (80 ώρες x 6€/ώρα, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 1520€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων):
-    Α’ ΦΑΣΗ: 720€
-    Β’ ΦΑΣΗ: 800€

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου, αυνολικά ανέρχεται σε 2240€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Ο καταρτιζόμενος μπορεί να απουσιάσει μέχρι το 10% της διάρκειας της θεωρητικής κατάρτισης (δηλ. 8 ώρες για την ομάδα ωφελουμένων απόφοιτοι ΑΕΙ/ΣΕΙ και 12 ώρες για την ομάδα ωφελουμένων απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Αναφορικά με την πρακτική άσκηση, μπορεί να απουσιάσει μέχρι το 10% της διάρκειας της α’ φάσης (δηλαδή 18 ώρες για την ομάδα ωφελουμένων απόφοιτοι ΑΕΙ/ΣΕΙ και 18 ώρες για την ομάδα ωφελουμένων απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και μέχρι το 10% της διάρκειας της β’ φάσης (δηλαδή 24 ώρες για την ομάδα ωφελουμένων απόφοιτοι ΑΕΙ/ΣΕΙ και 20 ώρες για την ομάδα ωφελουμένων απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να απουσιάσει μέχρι το 20% της διάρκειας της θεωρητικής κατάρτισης (δηλ. 16 ώρες για την ομάδα ωφελουμένων απόφοιτοι ΑΕΙ/ΣΕΙ και 24 ώρες για την ομάδα ωφελουμένων απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και μέχρι το 20% της διάρκειας της α’ φάσης (δηλαδή 36 ώρες για την ομάδα ωφελουμένων απόφοιτοι ΑΕΙ/ΣΕΙ και 36 ώρες για την ομάδα ωφελουμένων απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και μέχρι το 20% της διάρκειας της β’ φάσης (δηλαδή 48 ώρες για την ομάδα ωφελουμένων απόφοιτοι ΑΕΙ/ΣΕΙ και 40 ώρες για την ομάδα ωφελουμένων απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) αποκλειστικά εάν:

-    είναι άτομο με ανηπηρία, μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον πάροχο κατάρτισης
-    έχει νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (η οποία αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύτηκε) ή γνωμάτευση Διευθυντή κλινικής Δημοσίου Νοσοκομείου με την οποία συνιστάται να παραμείνει κλινήρης. Την ως άνω βεβαίωση ή γνωμάτευση ο ωφελούμενος υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης.
-    Διανύει περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή η ωφελούμενη υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου ή του αρμόδιου ιατρού.

Σε περίπτωση που ο καταρτιζόμενος υπερβεί το ως άνω επιτρεπόμενο όριο απουσιών κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης ή της πρακτικής άσκησης χάνει το δικαίωμα επιχορήγησης και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων, ενώ ο πάροχος κατάρτισης δεν δικαιούται αμοιβής ή κάθε άλλης αποζημίωσης για τις υπηρεσίες που έχει παράσχει στον καταρτιζόμενο.

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κάθε ωφελούμενος, δικαιούχος επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας οφείλει εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος για την ενεργοποίηση της επιταγής να επιλέξει με κριτήριο τις ανάγκες ή/και τις δυνατότητές του, σύμφωνα με τα προσωπικά του κριτήρια και μέσα στα όρια της Διοικητικής Περιφέρειας για την οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, τον πάροχο κατάρτισης που επιθυμεί, το πρόγραμμα κατάρτισης και το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τη συνεργαζόμενη επιχείρηση πρακτικής σε συνδυασμό με τον αριθμό των προτεινόμενων από τον πάροχο κατάρτισης θέσεων πρακτικής άσκησης καθώς και με τα αποτελέσματα της σύζευξης των αναγκών – δεξιοτήτων των ωφελουμένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Όροι σύμβασης:
Εφόσον ο ωφελούμενος, ο πάροχος κατάρτισης και η επιχείρηση αποφασίσουν να συνεργαστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, υπογράφουν σχετική σύμβαση στην οποία επισυνάπτεται ως Πράρτημα ο Κώδικας Δεοντολογίας.
Η εν λόγω σύμβαση παράγεται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας, υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και αναρτάται από τον πάροχο κατάρτισης σκαναρισμένη στην ειδική ιστοσελίδα.
Κάθε ωφελούμενος δεν επιτρέπεται να συνάψει συμβάσεις με περισσότερους του ενός παρόχου κατάρτισης & επιχείρησης συγχρόνως.

Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα σύναψης της σύμβασης με τον ωφελούμενο και την επιχείρηση, να αναρτήσει τη σχετική πληροφορία, καταχωρώντας και τον ΚΑΥΑΣ του ωφελούμενου στην ειδική ιστοσελίδα, άλλως η σύμβαση θεωρείται άκυρη. Με την καταχώρηση της ανωτέρω πληροφορίας ενεργοποιείται και η επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας του ωφελούμενου.
Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται επίσης, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή και ανάρτηση της σύμβαση με ωφελούμενο να προβεί σε Δήλωση Έναρξης Τμήματος Κατάρτισης. Σε περίπτωση που η προσθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και ο καταρτιζόμενος έχει δικαίωμα να συνάψει νέα σύμβαση με άλλον πάροχο κατάρτισης της επιλογής του.


Αίτηση συμμετοχής ως επιχείρηση πρακτικής άσκησης