business 2 business

Εταιρικα σεμιναρια

 

Tα σεμινάρια σε επιχειρήσεις, προσωπικό και στελέχη, αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησής σας.
Η επιλογές σας ανάμεσα σε πλήθος σεμιναρίων ή ακόμα και δημιουργία δικού σας, σας δίνει την δυνατότητα να εξασφαλίσετε το καλύτερο αποτέλεσμα.

 

Δημιουργηστε το σεμιναριο στα μετρα σας!

Σε περίπτωση που χρειάζεστε επιμόρφωση σε ειδικευμένες, μη τυποποιημένες γνώσεις και δεξιότητες, αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του σεμιναρίου σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προδιαγραφές σας, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Έτσι θα αποφύγετε την διδασκαλία είδη γνωστών αντικειμένων.

 

Τοπος διεξαγωγης της εκπαιδευσης

Η εκπαίδευση μπορεί να λάβει μέρος είτε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής  σας είτε στην ΠΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ.

 

Διαρκεια μαθηματων

Η διάρκεια, οι ημέρες & ώρες διεξαγωγής καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης, πάντοτε βάση δικού σας προγραμματισμού και τις διαθεσιμότητας.

 

Εκπαιδευτικό υλικό

Όλα τα μαθήματα συνοδεύονται από αντίστοιχες σημειώσεις και την απαραίτητη βιβλιογραφία σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Αριθμος συμμετεχοντων

Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στον αριθμό των εκπαιδευόμενων. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ ιδιαιτέρων μαθημάτων εώς και τμημάτων όσων ατόμων θέλετε.


 

Χρηματοδότηση κατάρτισης μέσω ΛΑΕΚΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΛΑΕΚ

Τα προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ αποτελούν ιδανική λύση, για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, απορροφώντας κονδύλια που έχει δώσει η επιχείρηση μέσω της ασφάλισης του εργαζομένου.


ΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι επιχειρήσεις καταβάλουν στον ΟΑΕΔ, ποσοστό 0,24% επί των μικτών αποδοχών ασφάλισης του εργαζομένου και αυτό το ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση για την εκπαίδευση του προσωπικού της μέσα στο επόμενο τρέχον έτος.


ΕΤΣΙ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ:

 • Στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση υψηλών προδιαγραφών με παροχή βεβαίωσης παρακολούθησης.
 • Αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων, στον τομέα που η επιχείρηση δραστηριοποιείται.
 • Απορρόφηση κονδυλίων της επιχείρησης που έχει καταβάλλει.
Η ΠΟΛΗΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΗ ΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ:

 • Σχεδιασμός του προγράμματος κατάρτισης με βάση τις ανάγκες σας.
 • Δημιουργία φακέλου για υποβολή στον ΟΑΕΔ προς έγκριση (η κατάθεση του φακέλου στον ΟΑΕΔ γίνεται από την επιχείρηση)
 • Διαχείριση και συντονισμός του προγράμματος κατά την υλοποίηση (γραφειοκρατία).
 • Υποβολή δήλωση λήξης για τον ΟΑΕΔ (η κατάθεση του φακέλου στον ΟΑΕΔ γίνεται από την επιχείρηση)


Συχνές ερωτήσεις για τα προγράμματα ΛΑΕΚΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποιοι μπορούν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους μέσω ΛΑΕΚ;

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του Δημόσιου τομέα. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.
Συνοπτικά:

 • Η επιχείρηση πρέπει να έχει καταβάλει στο ΙΚΑ την εισφορά ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2016
 • Τόσο η επιχείρηση όσο και οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να είχαν συμμετάσχει σε πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-25 (κατάρτιση εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις).


Υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την υλοποίηση ενός προγράμματος;

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης προγραμμάτων ΛΑΕΚ 0,24:Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται έως 20/12/2016.

 

Τι ποσό μπορεί να αξιοποιήσει μια επιχείρηση;

 • Το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2016, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.
 • Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτισημικρότερες ή ίσες του 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει το έτος 2016.
 • Το μέσω ωριαίο κόστος κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα τρία (33) ευρώ.

 

Η επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλλει επιπρόσθετη αμοιβή στους εργαζόμενους για τις ώρες κατάρτισης;

Για προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας, εντός ή εκτός ορίων νομού που εργάζεται ο καταρτιζόμενος, η καταβολή ωριαίας αμοιβής είναι υποχρεωτική. (Εξαιρούνται τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται στο εξωτερικό).Η αμοιβή αυτή ορίζεται στο ποσό των πέντε (5) Ευρώανά ώρα κατάρτισης. Στο ποσό των πέντε Ευρώ συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές των εργαζομένων.
Η καταβολή της ωριαίας αμοιβής αποτελεί μέρος των συνολικών εξόδων του προγράμματος και πρέπει να γίνεται με την ολοκλήρωση της υλοποίησης του προγράμματος και οπωσδήποτε πριν την υποβολή της αίτησης αποπληρωμής στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΛΑΕΚ.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι εποχική (άρθρο 24 του νόμου 1836/89) και η κατάρτιση υλοποιείται κατά το χρονικό διάστημα που η επιχείρηση δε λειτουργεί;

 • Δεν καταβάλλεται ωριαία αποζημίωση καταρτιζομένων.
 • Πρέπει να διατηρεί στο φυσικό της αρχείο για καθένα από τους καταρτιζόμενους τη σύμβαση εργασίας για την περίοδο εργασίας που έπεται της περιόδου της υλοποίησης της κατάρτισης.


Υπάρχει περιορισμός στις ώρες κατάρτισης;

Ένας εργαζόμενος δύναται να καταρτισθεί μέχρι 100 ώρες συνολικά.


Υπάρχουν περιορισμοί στην κατάρτιση;

 • Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου στη συγκεκριμένη επιχείρηση η οποία συνεχίζει να καταβάλλει την εισφορά ΛΑΕΚ 0,24%. Κατ εξαίρεση οι εργαζόμενοι σε εποχικές επιχειρήσεις (άρθρο 24 του Ν.1836/89) μπορούν να καταρτίζονται και κατά το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές δεν λειτουργούν.
 • 5 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος δηλώνεται οριστικά και χωρίς δικαιώματος αλλαγής στην ειδική ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ ο τίτλος, το περιεχόμενο, ο συνολικός αριθμός ωρών κατάρτισης, καθώς και ο τόπος διεξαγωγής.
 • Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να είναι εξ΄ ολοκλήρου θεωρητικό, ή θεωρητικό και πρακτικό μαζί. Το θεωρητικό μέρος του προγράμματος που περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση, πρέπει να αποτελεί το 60-80% του συνόλου των ωρών κατάρτισης και το πρακτικό μέρος από 20-40% του συνόλου των ωρών. Επισημαίνεται ότι και τα δύο μέρη του προγράμματος υλοποιούνται στην ίδια ταχ.δ/νση. Το πρόγραμμα κατάρτισης δεν μπορεί να περιλαμβάνει μόνο πρακτικό μέρος.
 • Η κατάρτιση σε ότι αφορά τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό μέρος δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις οκτώ(8) διδακτικέςώρες ημερησίως. Η ημερήσια κατάρτιση μπορεί να διεξαχθεί από τις 8.00 έως την 22:00 ώρα. Δεν επιτρέπεται η υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.
 • Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης και το περιεχόμενό τους, πρέπει να είναι σε άμεση σχέση με το αντικείμενο της απασχόλησης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, καθώς και με το επίπεδο των γνώσεών τους.
 • Η παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης είναι υποχρεωτική. Οι απουσίες για κάθε καταρτιζόμενο δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των ωρών κατάρτισης που έχουν δηλωθεί γι΄ αυτόν στην αίτηση υλοποίησης προγράμματος.


Πώς γίνεται η αποπληρωμή του προγράμματος;

Προσκομίζει ως φυσικό αρχείο, στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, διαβιβαστικό έγγραφο-αίτηση αποπληρωμής της επιχείρησης με συνημμένα τα αντίγραφα των παραστατικών δαπανών και πληρωμής τους:

 • Ωριαία αποζημίωση καταρτιζόμενων.
 • Απόδειξη παροχής υπηρεσιών του εκπαιδευτικού φορέα.
 • Τυχόν δαπάνες μετακίνησης, διατροφής κλπ.

 


Δυνατοτητα Πιστοποιησης

Όλα τα σεμινάρια μας συνοδεύονται από βεβαίωση σπουδών. Επιπλέον μπορείτε να πιστοποιήσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας από:


UNICERT

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για ένα άμεσο ραντεβού και την αναλυτικότερη ενημέρωσή σας.